Disclaimer

 

 1. Website
  De website www.paddockmotoren.nl wordt u aangeboden door Paddock Motoren BV. Wij zijn gevestigd te Velsen-Noord en zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50176536. Op het gebruik van onze website is deze disclaimer van toepassing.

 

 1. Fouten op website
  Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie op deze Website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de inhoud van deze informatie in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website ononderbroken functioneert. Indien u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn indien u schade lijdt doordat de inhoud die wij aanbieden op de website niet volledig, juist of actueel is of doordat de website niet ononderbroken functioneert.

 

 1. Hyperlinks
  Onze website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks zijn uitsluitend als service voor de gebruikers van onze website opgenomen. Wij hebben echter geen zeggenschap over deze websites van derden, en kunnen daarom niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen in alle opzichten volledig, juist of actueel is. Voorts kunnen wij daarom ook niet garanderen dat de informatie op de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen op rechtmatige wijze wordt aangeboden. Indien u gebruik maakt van deze website aanvaardt u dat wij niet jegens u aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de websites waarnaar onze hyperlinks verwijzen.

 

 1. Intellectueel eigendomsrecht
  Op de inhoud van onze website (waaronder teksten, audio, video, foto’s, grafisch materiaal, buttons, software en logo’s) rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan (onderdelen van de) inhoud van onze website te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de voorafgaande schriftelijke toestemming van onze licentiegevers. Onder openbaarmaken wordt in dit verband mede begrepen het opnemen van inhoud van onze website in een andere website, door bijvoorbeeld framing of embedding. Tenzij anders aangegeven op onze website, is deze toestemming niet nodig voor het door u bekijken van (onderdelen van de) inhoud van onze website in uw browservenster voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

 

 1. Online Communicatie
  Berichten die u ons per email (waaronder mede begrepen contactformulieren) stuurt kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Wij raden u daarom af ons vertrouwelijke informatie per email te versturen. Daarnaast kunnen wij niet garanderen dat wij alle e-mails die u ons stuurt (tijdig) zullen ontvangen. Mocht u alsnog overgaan tot het verzenden aan ons van e-mails, dan aanvaardt u de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van dit communicatiemiddel.

 

 1. Wijzigingen
  Wij houden ons het recht voor om de op de inhoud van onze website (waaronder mede gegrepen deze disclaimer) aan te vullen of te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u dan ook aan om periodiek na te gaan of de inhoud van onze website is gewijzigd.

 

 1. Jurisdictie en toepasselijk recht
  Op het gebruik van onze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van onze website dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.